.


Og?oszenia na Uroczysto?? Chrystusa

Kr?la Wszech?wiata

25. listopada 2012

1. Dzisiaj ostania niedziela roku ko?cielnego. Po Sumie nabo?e?stwo eucharystyczne z litani? do Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa i aktem po?wi?cenia rodzaju ludzkiego.

2. Za tydzie? rozpocznie si? Adwent - czas duchowego przygotowania do Uroczysto?ci Bo?ego Narodzenia.

3. W przysz?? niedziel? rozpocznie si? w naszej parafii renowacja misji ?wi?tych, po??czona z rekolekcjami adwentowymi. Poprowadzi je ks. Zygmunt Tokarz, saletyn

4. Rozpocz?cie nast?pi ju? w sobot? Msz? ?wi?t? o godzinie 17:00.

5. W przysz?? niedziel? porz?dek mszy ?w. niedzielny. Nie b?dzie Mszy ?wi?tej w Wojs?awicach.

- po Mszy ?wi?tej o godzinie7:00 nauka misyjna dla kobiet

- po Mszy ?wi?tej o godzinie17:00 nauka misyjna dla m?odzie?y SZCZEG?LNIE ZAPRASZAMY M?ODZIE? PRZYGOTOWUJ?C? SI? DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

- o godzinie 16:30 R??aniec

6. We wtorek 4.12. dzie? spowiedzi.

7. W ?rod? 5.12. zako?czenie renowacji misji, po??czone z intronizacj? Matki Bo?ej Salety?skiej.

- Dok?adny program - jest podany w gablotce przed ko?cio?em

8. Odwiedzanie chorych w domach b?dzie po rekolekcjach. Dok?adny termin zostanie podany w przysz?? niedziel?.

9. Akcja Katolicka naszej parafii organizuje w czwartek 6.12. o godzinie 15:00 w ko?ciele parafialnym spotkanie ze ?w. Miko?ajem. Zainteresowanych rodzic?w prosimy o przyj?cie na salk? na wikariatce

4.12. wtorek w godzinach 15:00 ? 16:00 lub

5.12. ?roda w godzinach 15:00 ? 16:00